STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Sedm div�� Islandu

Island, Ostatní

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Sedm div�� Islandu

Neoficiální popis ubytování

Popis
Budeme se pohybovat v krajin�� sopek a l��vov��ch pol��, v��v��r�� s��ry, relaxovat v term��ln��ch baz��nech a prohl��dneme si i hlavn�� m��sto Islandu Reykjav��k.
Rychl�� p��ehled
7denn�� z��jezd ubytov��n�� v chatk��ch komfort trajekt na Vestmannsk�� ostrovy v cen��
Po��et dn��
7denn�� z��jezd
strucna_trasa
Keflav��k ��� Strokkur ��� Gullfoss ��� NP Tingvellir ��� Althing ��� Vestmannsk�� ostrovy ��� Landmannalaugar ��� Hveragerdi ��� Sk��gafoss ��� S��lheimaj��kull ��� Eyjafjallaj��kull ��� Reykjav��k ��� Modr�� laguna
1. den
Odlet z Prahy dle dostupn��ch let�� odlet b��hem dne nebo ve��er. Dovolen�� na Islandu za��ne p����letem na leti��t�� Keflav��k, odkud se p��esuneme na nocleh.
2. den
Sn��dan��. Dnes n��s ��ek�� vrchol na��eho islandsk��ho putov��n��, tzv. zlat�� troj��heln��k. Nejd����ve nav��t��v��me s��dlo biskupstv�� v osad�� Sk��lholt a pak ji�� pojedeme do oblasti Geysiru s aktivn��m gejz��rem Strokkur, kter�� ka��d��ch p��t minut vyvrhuje v��elou vodu a�� do v����e 20 metr��. Uvid��me i impozantn�� vodop��d Gullfoss na ��ece Hv��t��, kde voda pad�� ve dvou stupn��ch do hloubky 32 metr��. Odpoledne se zastav��me v n��rodn��m parku Tingvellir (UNESCO). V t��to oblasti se rozestupuje evropsk�� a americk�� litosf��rick�� deska a byl zde v 10. stolet�� zalo��en nejstar���� parlament sv��ta - Althing. Kolem geoterm��ln�� elektr��rny Nesjavellir se vr��t��me na m��sto ubytov��n��. Nocleh.
3. den
Sn��dan��. V��let na vulkanick�� Vestmannsk�� ostrovy - lodn�� j��zdenka je zahrnuta v cen�� z��jezdu - kde m����eme vystoupit na aktivn�� sopku Eldfell, kter�� naposledy explodovala v roce 1973. Ostrov Heimaey je t���� zn��m�� po��etn��mi pta����mi koloniemi. Nocleh.
4. den
Sn��dan��. Dnes se vyd��me do islandsk��ho vnitrozem��, do turisticky atraktivn�� geoterm��ln�� oblasti Landmannalaugar. Jedn�� se o poh��dkov�� barevnou oblast uprost��ed divok��ch hor. D��ky sv������ barevnosti se Landmannalaugaru p��ezd��v�� "duhov�� hory". Z turistick��ho st��ediska, kter�� le���� v srdci oblasti na pokraji l��vov��ho pole, se n��v��t��vn��k��m nab��z�� pestr�� paleta p������ch v��let�� r��zn�� obt����nosti. M��stn��m unik��tem, kter�� ka��doro��n�� p��itahuje nejen zahrani��n�� turisty, ale i samotn�� Islan��any, je mo��nost koupele a dobit�� energie po n��ro��n��ch i leh����ch t��r��ch v p����rodn�� lagun�� s term��ln�� vodou, kter�� vznik�� soutokem hork�� a chladn��j���� ������ky. V p����pad�� nesj��zdnosti silnic nebo ��patn��ho po��as�� nav��t��v��me m��sto Landmannalaugaru podobn�� barevnou geoterm��ln�� oblast u m��ste��ka Hveragerdi v��etn�� mo��nosti koup��n�� v tepl�� ������ce. Nocleh.
5. den
Sn��dan��. Cestou po ji��n��m pob��e���� m����eme v d��li zahl��dnout zasn����en�� vrcholek sopky Hekla a uskute��n��me kr��tkou vych��zku pod��l kask��dy vodop��d�� na ��ece Sk��g�� pobl���� monument��ln��ho ��edes��timetrov��ho vodop��du Sk��gafoss. Na nejji��n��j����m mysu Islandu Dyrh��laey budeme obdivovat skaln�� br��nu a u m��ste��ka V��k vstoup��me na ��ernou sope��nou pl���� s ��edi��ovou jeskyn��. Na zp��te��n�� cest�� se zastav��me u splazu ledovce S��lheimaj��kull a pod sv��tozn��mou sopkou Eyjafjallaj��kull se projdeme u vodop��du Seljalandsfoss, kde se d�� vstoupit za jeho vodn�� st��nu. V sout��sce uvid��me dal���� vodop��d Glj��frafoss. Nocleh.
6. den
Sn��dan��. Dopoledne se z��jemci mohou z����astnit plavby za pozorov��n��m velryb, zat��mco ostatn�� mohou nav��t��vit expozice vulkanologie nebo architektonick�� skvost Reykjav��ku - kulturn�� d��m Harpa. Odpoledne je na programu kr��tk�� spole��n�� prohl��dka hlavn��ho m��sta Islandu Reykjav��ku. Uvid��me mj. radnici "u rybn��ka", parlament, modern�� kostel Hallgr��mskirkja a vodojem Perlan. Na poloostrov�� Reykjanes budeme m��t mo��nost n��v��t��vy ��erstv��ho l��vov��ho pole z roku 2021. Dovolen�� na Islandu skon���� ve��ern��m koup��n��m v unik��tn��ch term��ln��ch l��zn��ch Modr�� laguna, pro ostatn�� ur���� pr��vodce n��hradn�� program dle z��jmu a po��tu lid��. Odlet do Prahy kolem p��lnoci.
7. den
Podle letov��ho ����du p����let do Prahy, let je mo��n�� i s p��estupem.
Cena zahrnuje
5 noc�� v chatk��ch komfort (2l����kov�� pokoje s p����slu��enstv��m, 5 sn��dan��, leteckou dopravu Praha-Keflav��k-Praha, dopravu na m��st�� dle programu, trajekt na Vestmannsk�� ostrovy a zp��t, pr��vodce.
Cena nezahrnuje
Komplexn�� poji��t��n��.

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.