STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Krásy Severní Itálie, Umbrie A San Marino

Recenze

Recenzi k hotelům mohou přidávat všichni zákazníci, kteří si u nás zakoupili zájezd. Po návratu z dovolené je jim zaslán odkaz na webovou stránku, kde mohou recenzi na hotel přidat.

Hodnocení hotelů probíhá formou 1 – 10, kdy 1 znamená nejmenší spokojenost a 10 naprostou spokojenost. Výsledné skóre je vypočítáno průměrem všech hodnocení. Recenze se zobrazují podle data přidání od nejnovější po nejstarší.

Hodnocení hotelů neověřujeme.

U textových recenzí upravujeme gramatické a pravopisné chyby, jejich sdělení a obsah ponecháváme beze změny.

V rámci zachování bezpečnosti na internetu nezobrazujeme recenze, které:

  • Obsahují osobní a citlivé údaje
  • Obsahují nadávky, sexuální, rasové, diskriminační a další amorální narážky
  • Obsahují nevhodný, propagační a podvodný obsah nebo spam
  • Obsahují informace, které nesouvisí s pobytem

Vzhledem k neustálé modernizaci hotelů a vylepšování služeb si vyhrazujeme právo nezobrazovat recenze starší 48 měsíců.

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Krásy Severní Itálie, Umbrie A San Marino

Neoficiální popis ubytování

Neoficiální právně nezávazný popis ubytování má pouze informativní charakter. Popis ubytování a rozsah služeb se může u jednotlivých cestovních kanceláří lišit.
Popis
Oblíbený a zajímavý zájezd s výlety za poznáním jedinečné Itálie a hotel u moře. Ubytovaní budeme v hotelu u moře a formou výletů navštívíme skvosty severní a střední Itálie - renesanční paláce, historická města. Umbrii navštívíme Perugii, Assisi, shlédneme hory Apenin, údolí, vinice a především malá středověká města na kopcích a úžasný venkov. Kraj Marche nám nabídne Urbino. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a speciality. Program plný poznání ale i relaxace s ubytováním v hotelu u moře. Zájezd do Itálie provází Mgr. Dana Kelblová Verona - Rimini - Perugia - Assisi - Faenza - Ravenna - Urbino - San Marino - Bologna - Ferrara - Benátky
Ubytovaní
Ubytování: Hotel*** se nachází v Rivazzurra di Rimini, cca 150 metrů od pláže Bradipo, a nabízí ubytování s terasou, soukromým parkovištěm, restaurací a barem. hotel*** UBYTOVÁNÍ 7x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím Ubytování: Hotel*** se nachází v Rivazzurra di Rimini, cca 150 metrů od pláže Bradipo, a nabízí ubytování s terasou, soukromým parkovištěm, restaurací a barem. STRAVOVÁNÍ 7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Nástupní místa: 13.07. - 22.07. Odjezd A, B Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.
Zájezd zahrnuje
průvodce CK
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 5200 Kč (povinné při nedoobsazení),, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje", Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení, DOPORUČENÉ KAPESNÉ, Fakultativní příplatek:, fakultativní výlety,, MĚNA A KURZ, pobytovou taxu,, UPOZORNĚNÍ, vstupné,
Program
Den 1
1. den zájezdu: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie (cca 22:30 hod. překročení hranic z ČR). 2. den zájezdu: Ráno přijedeme do VERONY (UNESCO), městské hradby, bazilika sv. Zena, římský amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska. 3. den zájezdu: Pobyt u moře , pro zájemce je připravena dopolední prohlídka RIMINI , historické centrum města - dóm, fontána della Pigna, římský oblouk, most z doby císaře Augusta, Piazza Cavour. Odpoledne pobyt u moře. 4. den zájezdu: Formou fakultativního výletu navštívíme metropoli Umbrie, město PERUGIA , atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze, Velká fontána, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko, Etruská hrobka Volumniů - Ipogoe dei Volummi. Odpoledne ASSISI , rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka (UNESCO) s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry , kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini - hospic pro poutníky aj. 5. den zájezdu: Navštívíme městečko FAENZA , které se stalo synonymem pro fajáns, typická faenzská majolika se tu dodnes vyrábí v bezpočtu malých továren, prohlídka vč. muzea s jednou s největších sbírek keramiky v Itálii. Následuje RAVENNA (UNESCO), významné přístavní středisko proslavené krásnými raně křesťanskými církevními mozaikami, ale i starými uličkami, krámky a tichými náměstími. 6. den zájezdu: Pobyt u moře , individuální volno. 7. den zájezdu: Celodenní výlet za poznáním klenotu renesanční architektury města URBINO (UNESCO), rodiště malíře a stavitele Raffaela Santiho, předního malíře italské renesance, Palazzo Ducale, historické centrum s řadou kostelů, rodný dům malíře Raffaela. Odpoledne SAN MARINO plné památek, muzeí a uměleckých děl. V podvečer návrat na ubytování. 8. den zájezdu: Ráno odjedeme k návštěvě kulinářského města BOLOGNA , středověké panorama, paláce z červených cihel, renesanční věže, nejstarší evropská univerzita. FERRARA (UNESCO), město s bohatou minulostí dynastie d´Este, historické centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense . Ubytování v oblasti. 9. den zájezdu: Ráno příjezd do benátského přístavu Fusina. Celodenní lodní výlet za klenoty BENÁTSKÉ LAGUNY . Plavba mezi ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO , ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Poté prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO) s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác - symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou, která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto , nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd domů. 10. den zájezdu: Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.