STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Řecko, Antické Památky

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Řecko, Antické Památky

Neoficiální popis ubytování

Popis
Přijměte pozvánku do "kolébky evropské civilizace", za hrdiny a bohy bájného Řecka, na jeden z nejoblíbenějších zájezdů do Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi. Zájezdy do Řecka provází Mgr. Dana Kelblová Meteora - Delfy - Tolo - Athény - ostrov Hydra - ostrov Spetses - Korint - Mykény - Epidauros - Náfplio - Olympie Orientační ceny: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) - ceny v EUR (€) Meteora 3 €/1 klášter Delfy s muzeem 12 € Athény souhrné vstupné 30 € vč. Akropolis Athény - pouze Akropolis 20 € Olympijský stadion 10 € Korint s muzeem 8 € Epidauros 12 € Mykény 12 € pevnost Náfplio 8 € muzeum Náfplio 6 € Olympia s muzeem 12 € Výlet lodí - pobřeží Tolo 12 € Jízdné v Athénách 1,40 €/90 min. DOPORUČENÉ KAPESNÉ Doporučujeme na vstupy cca 150 € + event.fakult.výlety (Hydra a Spetses) cca 34 € dle individuálního zájmu, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak. UPOZORNĚNÍ Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v Meteoře musí mít muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně. Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty. MĚNA A KURZ EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč Cestovní dokumenty, očkování, pojištění: CESTOVNÍ DOKUMENTY Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK) Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním. Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s. Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu: Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000 Kč Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%) Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách . Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním. Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na .
Ubytovaní
hotel/hotel. rezidence UBYTOVÁNÍ 7x ubytování v hotelu/hotel. rezidenci*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x v Kalambace 4*, 6x v Tolu 3*) STRAVOVÁNÍ 7x snídaně, 6x večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Nástupní místa: 26.06. - 07.07. Odjezd A, B, E 24.07. - 04.08. Odjezd A, B, E 04.09. - 15.09. Odjezd A, B, E Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.
Zájezd zahrnuje
trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla),#průvodce CK
Zájezd nezahrnuje
vstupné,#fakult. služby,#Fakultativní příplatek:
Program
Den 1
Odjezd z republiky v odpoledních hodinách do Itálie.Den 2
Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem . Na lodi máte zajištěna pohodlná polohovací sedadla. Fakultativně lze dokoupit při objednání zájezdu ubytování ve 4lůžk. nebo 2lůžk. kajutách.Den 3
Ráno vylodění v řecké Igoumenitse , odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.Den 4
Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna - kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS , kde se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, neboť se tu především v době bronzové a starověku často psaly dějiny Evropy a někdy i celého tehdy známého světa, proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO , které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.Den 5
Pobyt u moře, individuální volno.Den 6
Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.Den 7
Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses . Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.Den 8
Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů, dnes upomíná především archeologická lokalita - MYKÉNY (UNESCO), která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme toto hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána - hlavní vstup do města, která vznikla kolem roku 1260 př. n. l. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, kruhový Asklépiův chrám ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším léčitelským centrem, nacházelo se zde 160 ložnic, fascinující amfiteátr s 55 řadami a dokonalou akustikou, největší amfiteátr v Řecku. NÁFPLIO , mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi - největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.Den 9
Pobyt u moře , individuální volno.Den 10
Starověká OLYMPIE (UNESCO), dějiště starořeckých sportovních her, posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie.Den 11
Plavba Středozemním mořem , noční plavba do italské Ancony, po vylodění jízda Itálií do ČR.Den 12
Předpokládaný návrat v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR cca ve 05:00 hod).

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.