STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Maramureš A Rodna

Rumunsko, Ostatní

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Maramureš A Rodna

Neoficiální popis ubytování

Anotace
Toulky nádhernou hornatou oblastí s romantickým názvem Maramureš, hory téměř nedotčené lidskou civilizací, hluboké lesy, zaříznutá údolí, louky se stády ovcí a polodivokých koní. Kraj Maramureš zahrnuje i nejvyšší pohoří východních Karpat - Rodnu, chcete-li Pěnišníkové hory, jeho nejvyšší vrchol Pietrosul se pokusíme zdolat. Pod horami se nachází romantická údolí s dřevěnými kostelíky zapsanými do seznamu Světového dědictví UNESCO, z nichž nejzajímavější určitě navštívíme. Během poznávacího zájezdu budeme ubytováni v hotelu*** za městečkem Borsa v malém turistickém centru uprostřed hor.
Program zájezdu
1. den zájezdu:
V dopoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.

2. den zájezdu:

Ráno příjezd do Maramureše, zastávka u kostelíku UNESCO ve vesnici DESESTI a v malebném klášteře BIRSANA, přejezd na ubytování do krásného horského střediska BORSA, které leží na pomezí MARAMUREŠSKÝCH HOR a pohoří RODNA, ubytování, následuje svačina na hotelu, dále vyrazíme na výlet s pomocí lanovky k 60 m vysokému KOŇSKÉMU VODOPÁDU (2 hod. ↓400 m), večeře v hotelu.

3. den zájezdu:
Snídaně, lanovkou výjezd pod horu STIOL (1611 m) v pohoří RODNA, pohodový pěší výlet k horskému jezírku IZVORU BISTRITEI (3 hod., ↑300 m, ↓300 m) nebo pokračování po hřebeni na horu GARGALAU (2158 m, 6 hod., ↑700 m, ↓700 m), zpět k lanovce nebo návrat pěšky po hřebeni Rodny pod horou Galatiu (2048 m) přímo na hotel (8 hod., ↑700 m, ↓1 000 m).

4. den zájezdu:
Lanovkou znovu výjezd pod horu Stiol v pohoří Rodna, zdoláme krátký úsek do sedla PRISLOP (1416 m), odtud krásná hřebenovka přes horu CERCĂNEL (1847 m). Následuje strmý sestup do údolí poblíž hotelu (8 hod., ↑700 m, ↓1 000 m), možnost lehčí varianty s návratem do sedla Prislop a autobusem do hotelu (5-6 hod., ↑400 m, ↓200 m), večeře.

5. den zájezdu:
Autobusem přejedeme do městečka VISEU DE SUS, výlet poslední funkční karpatskou úzkokolejkou sloužící k přepravě dřeva i dřevorubců údolím řeky VASER do nitra hor, vycházka po naučné stezce či údolím, vláčkem zpět na nádraží a návrat autobusem do hotelu, večeře.

6. den zájezdu:
Z městečka Borşa vystoupáme na nejvyšší vrchol Rodny, kterým je kamenitý PIETROSUL (2303 m) s výhledem do nitra liduprázdné Rodny na panenskou přírodu charakteristickou holými hřebeny pokrytými alpinskými loukami, na porosty rododendronů (pěnišníků), stejnou cestou zpět do Borşy (7-8 hod., ↑1300 m, ↓1300 m), nebo klidným tempem stejnou cestou ke krásnému jezeru IEZER (1895 m) pod hlavním vrcholem (5 hod., ↑950 m, ↓9500 m), autobusem zpět do hotelu, večeře.

7. den zájezdu:
Odjezd do živoucího města na rumunsko-ukrajinských hranicích SIGHETU MARMATIEI (poslední nákupy), cestou se zastavíme u dřevěného kostelíka (UNESCO) ze 17. století, který leží ve vesnici IEUD v údolí říčky IZA, navštívíme Veselý hřbitov v SAPINTĚ, odjezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.

8. den zájezdu:
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje
  • dopravu lux. klim. autobusem,
  • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 5x snídani,
  • 1x svačinu,
  • 5x večeři,
  • průvodce CK
Cena nezahrnuje
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".
Fakultativní příplatek
  • 1lůžk. pokoj 5600 Kč,
  • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 360 Kč
Nástupní místa
11.08. - 18.08. Odjezd G + Jihlava, Brno
.
Podnadpis
HORY NEDOTČENÉ LIDSKOU CIVILIZACÍ
Podnadpis2
PĚNIŠNÍKOVÉ HORY A KOSTELÍKY UNESCO
Ikony pro web
turista
Doprava
Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze + 1x svačina. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2021) - ceny v RON
(Aktualizujeme)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 500 RON (není podmínkou všechny objekty navštívit) + pár drobných EUR a HUF (4x 0,5 EUR, 2x 100 HUF) na WC při průjezdu Slovenskem a Maďarskem. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
- Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
- Vzhledem k tomu, že rumunská měna rumunský nový lei (RON) není na českém trhu běžně směnitelnou měnou, banky ani směnárny nezaručují, že bude možné na libovolné pobočce provést výměnu rumunského nového lei ve formě valut. Doporučujeme se už předem na zájezd připravovat a o možnosti výměny rumunského nového lei se informujte telefonicky či emailem, viz kontakty směnáren a bank: http://www.kurzy.cz/banky/

MĚNA A KURZ
Rumunský lei (značení RON nebo Lei), 1 RON = cca 5,1 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/RON-rumunsky-novy-lei/
Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.
Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Rumunsku je 230 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice, a proto není třeba žádného adaptéru.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Bukurešť - Ambasada Republicii Cehe
Str. Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti
Telefon: +40 213 039 230, 238, sekretariát- 281, KO- 253, 285, OEÚ- 293, 243
Fax: +40 213 122 539, OEÚ- +40 213 138 980
Nouzová linka: +40 744 564 676
E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30
Úřední hodiny pro veřejnost (konzulární a vízový úsek): pondělí, středa, čtvrtek 08.30 - 11.30

Honorární generální konzulát Temešvár
Remus 7A, apt. 2-3, 300194 Timişoara
Telefon: +40 356 179 038, v případě nouze v nočních hodinách : +40 726 121 219
Fax: +40 356 179 039
E-mail: timisoara@honorary.mzv.cz stefan.motec@avocatmotec.ro
Konzulární působnost: pro župy Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Arad and Bihor
Provozní hodiny úřadu: úterý a čtvrtek 14:00 - 16:00
Poznámka: Po dohodě se ZÚ Bukurešť a v ojedinělých případech může generální honorární konzul poskytovat pomoc i v jiných župách na západě země.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +40
Jednotná nouzová linka 112 (policie, hasiči, záchranná služba)
Pohotovost - Bukurešť 021962 (021 je předvolba pro Bukurešť, v případě volání z českého mobilního telefonu je nutné volat 0042021962) - Spitalul de Urgenta, Calea Floreasca 8
TAXI 9531, 9461, 9888, 9444 (s předvolbou 021, případně 0042021, viz výše)
Informace - 118932

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD - Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt "Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Od vstupu Rumunska do EU platí v této oblasti předpisy EU. Bližší informace jsou v angličtině na webových stranách celní správy www.customs.ro.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost. • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země. • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady. • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku. • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů. • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení. • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu. • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.