STUDENT AGENCY Dovolená
Sdílejte hotel

Egypt A Tajemství Faraonů

Recenze

Pro tento hotel nejsou zatím k dispozici žádné recenze od klientů www.dovolena.cz.

O hotelu

Egypt A Tajemství Faraonů

Neoficiální popis ubytování

Anotace
Oblíbený poznávací zájezd do starověkého Egypta 2025, luxusní cesta plná historie, kde se ponoříme do fascinujícího světa faraonů, pyramid a majestátního Nilu. Objevíme jedinečné chrámy a nekropole, Údolí králů s hrobkami faraonů, chrám královny Hatšepsovet, impozantní komplex Karnak. Prozkoumáme chrámy v Edfú a v Kom Ombo zasvěcené bohům Sobekovi a Horovi. Poplavíme se Horním Egyptem po Nilu, užijeme si klid a krásu Núbijské pouště. Navštívíme Násirovo jezero a poznáme fascinující nubijskou kulturu. Čeká nás Asuán, Asuánská přehrada a plavba na ostrov Philae s chrámem zasvěceným bohyni Isis. Objevíme tajemství pyramidy v Sakkaře a necháme se ohromit majestátními pyramidami v Gíze, včetně Velké sfingy a historickou Alexandrií, legendárním a mýty opředeném městě. V samém závěru budeme odpočívat a užívat si krás Rudého moře v Hurghadě.

Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Edfú - plavba Horním Egyptem po Nilu - Kom Ombo - Abú Simbel - Núbijská poušť - Násirovo jezero - Asuán - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira - Hurghada

Poznávací zájezd do Egypta provází Ing. Jana Křížová, garance malé skupiny cca 20 osob
Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet dle let. řádu do Hurghady, transfer do hotelu, nocleh.

2. den zájezdu
Snídaně, pobyt u moře. Možnost fakult. výletu na čtyřkolkách do pouště s možností jízdy na velbloudech, beduínská show, občerstvení. Večeře a nocleh.

3. den zájezdu
Ráno přejezd do LUXORU, oběd a odpoledne prohlídka chrámů v KARNAKU, největší chrámový komplex na světě, obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera. Chrámový komplex byl centrem hl. města Nové říše, Vesetu. Ubytování na luxusní 5* lodi.

4. den zájezdu
Za úsvitu možnost fakult. letu balónem nad Údolím králů. Po snídani dokončení prohlídky Luxoru, na západním břehu Nilu navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ, malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v dílně na zpracování vzácného alabastru a navštívíme unikátní zádušní chrám královny HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí, zastávka u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ, obrovských soch, které bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona. Na závěr návštěva chrámu v LUXORU, tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing. Oběd a vyplutí směrem Edfú, nocleh na lodi.

5. den zájezdu
Snídaně na lodi. Prohlídka chrámu v EDFÚ, chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. stol. a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu. Odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO, který byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi, nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a dle něj se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, uvidíme i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje. Večeře a nocleh na lodi.

6. den zájezdu
Snídaně a v brzkých ranních hodinách fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL. Cestou k chrámům překročíme obratník Raka, projedeme NÚBIJSKOU POUŠTÍ a přijedeme ke břehům NÁSIROVA JEZERA. Monumentální skalní chrámy nechal vybudovat mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou manželku Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitelná. Návrat na loď, oběd. Odpoledne si zpříjemníme romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka.

7. den zájezdu
Prohlídka ASUÁNU, nejjižnějšího egyptského města, brány "černé Afriky", město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku. Dopoledne přejedeme přes velkou ASUÁNSKOU PŘEHRADU, z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova jezera, které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu. Oběd. Přeplujeme na OSTROV PHILAE s krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari. Večeře ve vlaku a noční přejezd vlakem do Káhiry.
Pro ty z vás, kteří upřednostňují let. dopravu místo nočního vlaku, nabízíme za fakult. příplatek vnitrostátní let do Káhiry. Po příletu transfer na hotel, ubytování. Po snídani připojení ke skupině.

8. den zájezdu
Snídaně ve vlaku. Dopoledne návštěva SAKKARY, nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu, nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do pyramidy faraóna Tetiho, kde najdeme tajemné texty pyramid a navštívíme i hrobku jeho nejvyššího vezíra, Mererukovu mastabu. Ze Sakkary budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě pokračujeme k návštěvě pyramidového komplexu v GÍZE, jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy nitra samotné CHEOPSOVY PYRAMIDY. Dále uvidíme známou SFINGU (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyrusové manufaktury, postup výroby papyru. Večeře, ubytování.

9. den zájezdu
Průjezd oblastí Nilské delty. Návštěva ALEXANDRIE, Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa - maják na ostrově Faros, vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návštěva rozlehlého podzemního města - katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské knihovny, která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století vystavěna na základech jednoho z divů světa - majáku na ostrově Faros. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná fakult. návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid.

10. den zájezdu
Po snídani celodenní program v egyptské metropoli KÁHIŘE, citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze. Průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Muzea egyptské civilizace, mapujícího celou historii Egypta, jehož největší atrakcí je výstava královských mumií vč. Ramesse II. nebo královny Hatšepsut. (V případě že již bude po rekonstrukci otevřeno Egyptské archeologické muzeum, navštívíme toto. Jedná se o jednu z nejpůsobivějších archeologických sbírek na světě vč.Tutanchamonovy pohřební výbavy z ryzího zlata). Oběd, návštěva nejstaršího a největšího orientálního bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmosféra. Zastávka u slavné mešity Al Azhar a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavného "visícího" kostela, kostela sv. Barbory, Babylon el-Darag aj. V pozdních odpoledních hod. odjezd do Hurghady, večeře, příjezd v pozdních večerních hodinách.

11. den zájezdu
Pobyt u moře. Možnost fakult. výletu lodí na písečný ostrov GIFTUN, šnorchlování na korálových útesech v tyrkysových vodách Rudého moře, výlet zahrnuje oběd. Návrat na ubytování.

12. - 14. den zájezdu
Pobyt u moře s all inclusive. Relaxace na pláži v Hurghadě, vodní sporty a vychutnejte si krásu Rudého moře.

15. den zájezdu
Snídaně, transfer na letiště a dle let. řádu odlet.
Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu do Hurghady a zpět,
 • letištní taxy a poplatky,
 • transfery z/na hotel,
 • dopravu klim. busem v průběhu programu,
 • 14x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Káhiry, 2x ubytování v hotelu 4* v Káhiře, 7x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all inclusive, 4x ubytování na lux. lodi 5* s plavbou po Horním Nilu),
 • 14x snídani, 13x oběd, 13x večeři,
 • místního průvodce,
 • průvodce CK
 • Upozornění: CK si vyhrazuje právo změnit odletové a příletové místo v návaznosti na aktuální letové řády. V případě odletů/příletů z okolních blízkých letišť např: Vídeň bude zajištěn svoz na/z letiště
Cena nezahrnuje
 • vízum,
 • fakultativní výlety a vstupné (cca 200 USD),
 • spropitné (cca 40 USD),
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 14500 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • představení Světlo a zvuk u pyramid 1400 Kč (záloha),
 • výlet do Abú Simbel 2800 Kč (záloha),
 • lodní výlet na ostrov Giftun 1400 Kč (záloha),
 • výlet na čtyřkolkách do pouště za beduíny a jízda na velbloudech 1700 Kč (záloha),
 • varianta vnitrostátního letu do Káhiry 7. den zájezdu 4400 Kč (místo nočního lůžk. vlaku),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1450 Kč
Nástupní místa
08.03. - 22.03. odjezd L2
22.03. - 05.04. odjezd L2
Podnadpis
OKRUH EGYPTEM, ABÚ SIMBEL, PLAVBA HORNÍM EGYPTEM PO NILU
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO EGYPTA 2025 + POBYT V HURGHADĚ
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel
Ikony pro web
tip@oblíbené
Vstupní vízum
POVINNÝ PŘÍPLATEK
Vstupní vízum do Egypta cca 25 USD, vyřízení a platba při příletu na letišti v Egyptě
Na co se můžete těšit
 • Poznáte to nejlepší z Egypta
 • Odpočinete si na plážích Rudého moře
 • Poplujete Horním Egyptem po Nilu vč. ubytování na lux 5* lodi
 • Překročíte obratník Raka a přejedete Núbijskou pouští k břehům Násirova jezera
 • Navštívíte chrámový komplex Abú Simbel i Kom Ombo
Doprava
letecky
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
14x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Káhiry, 2x ubytování v hotelu 4* v Káhiře, 7x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all inclusive, 4x ubytování na lux. lodi 5* s plavbou po Horním Nilu)

STRAVOVÁNÍ
14x snídaně, 13x oběd, 13x večeře
Orientační ceny
ORIENTAČNÍ CENY VYBRANÝCH VSTUPŮ (z r. 2023, PLATBA NA MÍSTĚ) Chrám v Karnaku 300LE
Chrám v Luxoru 260 LE
Hatšepsutin chrám + vláček 260 LE
Údolí králů (vstup do 3 hronek) 400 LE
vláček v Údolí králů 20 LE
Chrám v Edfú 300 LE
Chrám v Kom Ombo 240 LE
Chrám Pghilae - loďka 330 LE
Katakomby KOM al - Shukafa 100 LE
Asuánská přehrada 100 LE
Egyptské muzeum 270 LE
Káhirská citadela 300 LE
Alexandrijská knihovna 100 LE
Serapeum 100 LE
Qaitbayova citadela 100 LE
Pyramidová komplex v Sakkaře 300 LE
Pyramidový komplex v Gize 360 LE

BAKŠIŠNÉ
v Egyptě je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby - (nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, restaurace, apod.) spropitné. Doporučujeme mít u sebe drobné dolarové bankovky (1 USD) na bakšišné (cca 40 USD).
DOPORUČENÉ KAPESNÉ dle individuálního zájmu o návštěvu památek cca 150 USD na vstupné, 40 USD bakšišné, vízum a vstupní taxu + hotovost pro osobní potřebu
MĚNA A KURZ (ke dni 20.10.2023) 1 USD (americký dolar) = 23.353 CZK (česká koruna)
1 EUR (euro) = 24.665 CZK (česká koruna) 1 EGP (egyptská libra) = 0.749 CZK (česká koruna) 1 USD (americký dolar) = 30.572 EGP (egyptská libra)
1 EUR (euro) = 32.290 EGP (egyptská libra) Peněžní jednotkou je egyptská libra - LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 200, 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, bankovky v hodnotě 50 a 25 piastrů jsou v oběhu, nejsou však příliš používané. Mince jsou v hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů. Do Egypta je možno vyvážet jakoukoliv volně směnitelnou měnu v jakémkoliv množství. V hotelích a některých obchodech lze platit bez problémů cestovními šeky a eurošeky a rovněž platebními kartami. To ale neplatí na tržištích ani na výletních lodích po Nilu, kde se platí výhradně hotovými penězi. Peníze lze měnit v hotelích, směnárnách nebo v bankách bez poplatku za výměnu. Banky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8:30 do 14:00 hodin. http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EGP-egyptska-libra/
DOLARY, NEBO EURA?
Vezměte si s sebou raději dolary. Dolary mají totiž oproti euru lepší kurz. Euro Egypťané znají také, ale na spoustě míst s ním zaplatíte ve stejném kurzu jako s dolary.
Cestovní dokumenty, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VSTUPNÍ VÍZUM - POVINNÝ PŘÍPLATEK
Vstupní vízum
do Egypta - 25 USD, vyřízení a platba při příletu na letišti v Egyptě
Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s. Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu: Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000 Kč Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč) Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním. Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.
Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN
Listopad až březen: o jednu hodinu více než v ČR květen až září: o jednu hodinu více než v ČR duben a říjen: shodný čas jako v ČR
PODNEBÍ
Egypt leží v subtropickém pásmu severní Afriky, takže zde vládne velmi suché pouštní počasí s mírnou zimou a velmi teplým létem. Mimo středomořské pobřeží a oblast delty Nilu panuje v Egyptě suché a horké klima téměř po celý rok. V Egyptě se rozeznávají tři roční období. Jednak je to zima, která trvá od 15. listopadu do 15. března, dále pak první léto od 15. března do poloviny července a posledním ročním obdobím je druhé léto, které přichází v polovině července a trvá až do 15. listopadu. Nejvhodnější doba pro výlety po Egyptě je období zimy, kdy jsou teploty mírnější, a tak tu není tak sucho a vedro. V období prvního léta jsou teploty ještě snesitelné, takže do poloviny července vřele doporučujeme navštívit Egyptská letoviska. Nejteplejším obdobím je druhé léto, kdy se do Egypta vydávají jen opravdoví milovníci parných slunečních dnů. Optimální doba k návštěvě Egypta za účelem cestování a poznávání je mezi říjnem a dubnem, kdy průměrné denní teploty dosahují v Káhiře 24 °C, v Hurghadě 26 °C a voda Rudého moře má okolo 23 °C.
Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Redukci do zásuvek nebudete v hotelu potřebovat. Místní systém je 220 V / 50 Hz, zásuvky jsou tedy stejné jako v České republice.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem. Velvyslanectví Káhira - Embassy of the Czech Republic
4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo
Telefon: +20 2 3333 9700 (hlasový strom), +20 2 3333 9701 (operátor), +20 2 3333 9702 (sekretariát velvyslance)
Fax: +202/37485892
Nouzová linka: +20122/742 7513
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny: úřadu neděle - čtvrtek 08.00 - 16.30
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09.00 - 12.00
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Tel. předvolba: +20
Stálá služba policie: 122 První pomoc: 123 Turistická policie: 126 Hasiči v Káhiře: 125 Hasiči v Alexandrii: 180 V Káhiře možno volit pro ambulanci ještě 5770406, 5770365, 5770123, v Gize 5615551

JAZYK
Oficiálním jazykem je arabština. V turistických střediscích, v hotelích a s mladšími lidmi se dorozumíte anglicky, francouzsky, německy a rusky.

FOTOGRAFOVÁNÍ Fotografování v Egyptě je zakázáno uvnitř staroegyptských hrobek. Kromě toho je zakázáno fotit objekty strategického významu, tedy především vojenská a policejní zařízení, mosty či železnice. Fotografujete-li místní lidi, vždy je požádejte o souhlas. VODA Vodu pouze balenou. Myslete na neustálý přísun vody. V Egyptě je velmi suché a horké počasí a bezpočet cestovatelů každý rok na vlastní kůži okusí útrapy a rizika spojená s dehydratací. Noste proto láhev balené vody stále s sebou a dostatečně pijte. Vodu z vodovodu k pití nikdy nepoužívejte. Vyvarujte se také ledu v nápojích. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnický systém EAR se opírá o síť státních a soukromých ambulantních zařízení a nemocnic. Oba druhy zdravotnických zařízení poskytují všeobecnou, odbornou a stomatologickou péči, včetně první pomoci. Zdravotnická zařízení (bez ohledu na druh vlastnictví) mají nejméně dva ceníky služeb. Ten pro domácí klientelu je přizpůsoben příjmům průměrné egyptské rodiny. Ceník pro cizince vychází z jejich předpokládaných příjmů. Další ceníky zohledňují dlouhodobé dohody o poskytování péče jednotlivými zařízeními. Zdravotnické služby ve státních nemocnicích mají, z pohledu evropského standardu, nízkou úroveň. Poskytovanou péči navíc znehodnocují pobyty příbuzných na pokoji a chodbách. Proto jsou cizincům doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizováno a je zajištěna například pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních nemocnicích. Nicméně ani v soukromých zařízeních nedosahuje hygienická úroveň, ošetřovatelská péče a mnohdy i odborné služby standardu běžného v ČR. Orgány místní hygienické služby nevyžadují pro pobyt v Egyptě žádné závazné očkování. Mezinárodní očkovací průkaz není proto při vstupu do země požadován. Nicméně dle doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace) patří k ochraně každého cestovatele do této oblasti očkování proti hepatitis A, B a břišnímu tyfu. Střevní potíže a co s tím? Faraónova pomsta postihne 80 % turistů. Zapomeňte na české prášky a raději si dojděte do místní lékárny pro Antinal nebo Drotazide. Ty vám zaberou určitě.
OSOBNÍ VĚCI
Doporučujeme: Vezměte s sebou kvalitní fotokopie svého pasu - stranu s fotografií, pro případ ztráty pasu. Vzhledem k tomu, že případné vyřízení náhradního cestovního dokladu je komplikované, doporučujeme pas mít uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo odcizení. Stejně tak doporučujeme mít většinu peněz uloženou odděleně. Plavky, dále klobouk a brýle proti slunci, repelent (je možné zakoupit na místě, bývají účinnější), krém na opalování, šátek pro ženy při vstupu do svatyní a mešit. Je dobré mít vždy u sebe dezinfekční gel na ruce, vlhčené ubrousky či toaletní papír. Celkově doporučujeme přiměřené, decentní oblečení jak pro muže, tak pro ženy (ženy delší sukně nebo volné kalhoty či "tříčtvrťáky", muži bermudy aspoň ke kolenům nebo raději tříčtvrteční kalhoty). Vezměte s sebou jedny pohodlné boty na chození při prohlídkách - ideální jsou trekové sandály. !!! Praktické může být pohodlné teplejší oblečení na večer (tepláky+triko s dlouhým rukávem, mikina, teplé ponožky) Doporučujeme vybavit osobní lékárničku nejenom léky, které pravidelně užíváte, ale také analgetika a léky na žaludeční a střevní potíže (Endiaron, Smecta, Hylac…). Léky na žaludeční potíže lze v případě nutnosti koupit na místě a bývají účinnější, ostatní (Ibalgin, antibiotika, naplásti, atd.) je lepší si přivézt.
CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY Do EAR je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Je nutno připomenout, že je striktně zakázán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě. Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být udělen i trest smrti. Mnoho léků a podpůrných prostředků podléhá přísnému režimu kontroly, zejména pokud jde o jejich vývoz z Egypta. Turista přijíždějící do EAR má právo na nákup zboží z bezcelních obchodů (Duty Free Shops) v určité kumulované výši (na aktuální částku se doporučuje v případě zájmu zeptat pracovníka egyptské celní služby při příletu/příjezdu do Egypta) za kalendářní rok na letišti a vybraných místech v Káhiře a Alexandrii do 24 hodin po příletu. Institut povinné směny valut v EAR neexistuje. Nedoporučuje se měnit peníze na černém trhu vzhledem k možným postihům ze strany místních orgánů a také vzhledem k bezpečnostním rizikům pro cizince. Finanční prostředky je lépe směňovat v místech k tomu určených (banky, směnárny mezinárodních hotelů, soukromé směnárny). převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV DOPORUČENÍ PRO TURISTY •Nepijte vodu z vodovodu, doporučujeme kupovat vodu balenou, můžete tak předejít zažívacím potížím. •Vzhledem k tomu, že Egypťané mají zcela odlišnou mentalitu od té naší, buďte, prosím, tolerantní a respektujte tento fakt. Berte jej jako součást poznávání jejich země nabité památkami. •Zejména pojetí času nám může někdy působit potíže. • Egypťané jsou značně spontánní, přátelští a družní. Jednání je obvykle velmi srdečné a vstřícné. Bohužel se naučili na turisty pohlížet jako na boháče s naditou peněženkou. Za sebemenší službu vyžadují bakšiš a výjimečně se dokáží i nepříjemně prosazovat. Zvlášť v některých objektech se můžete setkat s množstvím především dětí prodávajících drobné suvenýry, které jsou velmi neodbytné. Prosíme v těchto případech o trpělivost a pochopení.

DOPORUČENÍ PRO TURISTY - DROZD
DROZD - Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt "Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost. • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země. • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady. • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku. • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů. • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení. • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu. • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.
Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol. Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla
Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A "nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B "Zličín" autobusem č. 100.
Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026, Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking - více na www.goparking.cz

Tato stránka je chráněna pomocí Google reCAPTCHA. Platí pravidla ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google.